Audit gevaarlijke stoffen en Bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen (ZKN)

ADR is de Europese vervoersregelgeving van gevaarlijke stoffen over de weg (in moeilijke termen: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Het ZKN keurmerk vereist periodieke audit gevaarlijke stoffen ADR, alsmede een (bewustwordings)training gevaarlijke stoffen ADR. 

Audit gevaarlijke stoffen ADR

Aanleiding
ZKN heeft afspraken met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) gemaakt in een ketenconvenant. Deze houden in dat als er in het ZKN-keurmerk criteria kunnen komen waarmee klinieken afdoende getoetst kunnen worden op vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), IL&T bereid is om ZKN keurmerk klinieken te toetsen op afstand. 

Daarbij is een toets op regelgeving voor gevaarlijke stoffen opgenomen in het ZKN keurmerk, door een aantoonbaar gecertificeerde veiligheidsadviseur ADR. Omdat er beperkte risico’s zijn voor de patiëntveiligheid, is het uitgangspunt dat een audit niet elk jaar, maar eens in de 3 jaar, bij initiële- of hercertificering plaats vindt. De gecertificeerde veiligheidsadviseur ADR kan bepalen dat een audit eerder of later plaatsvindt. 

Doelgroep:
Voor alle medewerkers betrokken bij handelingen met gevaarlijke stoffen die over de weg worden vervoerd met een vervoermiddel (verpakken, laden, rijden, ontvangst etc), werkzaam in klinieken die volgens het ZKN keurmerk werken. Tevens is deze audit ook mogelijk bij niet-ZKN aangesloten organisaties. 

Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden door een gecertificeerde veiligheidsadviseur ADR bekeken tijdens een locatiebezoek: 

 • Ontvangst gevaarlijke stoffen en eventuele lekkage; 
 • Specifiek ziekenhuis afval UN 3291 
 • Ontdoen van overige gevaarlijke (afval)stoffen, met inhoud of leeg ongereinigd; 
 • Transport diagnostisch materiaal (onder vrijstellingen zoals bijvoorbeeld vrijgesteld menselijk monster of andere vrijstellingen of onder UN 3373) 
 • Gebruikt medisch hulpmiddel of gebruikt medisch instrumentarium; 
 • Eigen transport: onder vrijstellingen zoals LQ of 1.000 punten tabel/1.1.3.6. of onder de uitgebreide eisen van het ADR; 
 • Opleiding van betrokken bij deze transporten; 
 • Vervoersdocumenten bij deze transporten (m.u.v. UN 3373 en gebruik medisch hulpmiddel/instrumentarium, waarvoor geen vervoersdocument nodig is). 
 • Incidenten en melden. 

Werkwijze
De uitvoering vindt plaats volgens de ZKN keurmerk toetsingscriteria en volgt de onderstaande procedure: 

 • De audit gevaarlijke stoffen start met een bezoek aan uw kliniek, gevolgd door interviews en een rondgang. Het bezoek duurt circa 2 tot 3 uur. 
 • De bedrijfsprocessen die een relatie met het ADR hebben worden in kaart gebracht.  
 • De werkwijzen worden getoetst aan de eisen van het ADR. 
 • Aan het eind van de audit worden de eerste bevindingen aan u medegedeeld en worden afspraken gemaakt voor het vervolg. 
 • Zowel de eisen uit het ADR alsmede de (kritische) tekortkomingen bij de kliniek worden op schematische wijze beschreven per onderwerp in een excel en aan een hoofdrapport toegevoegd. De kliniek kan dit excel direct gebruiken om uit te breiden tot een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt aan Josephine Milieu Advies gezonden. Josephine Milieu Advies beoordeelt of het plan van aanpak in voldoende mate de (kritische) tekortkomingen opheffen. Bij kritische tekortkomingen worden termijnen gegeven waarbinnen deze moeten worden opgeheven.  
 • Het definitieve audit rapport wordt aan u toegezonden, waarin aangegeven staat binnen welke periode de volgende audit dient plaats te vinden. 
 • De kliniek kan verder met de uitvoering van het plan van aanpak. 

Locatie
Aan de hand van de informatie van de kliniek en in overleg met de kliniek wordt beoordeeld welke locaties worden geaudit. Hierbij wordt rekening gehouden met soortgelijke activiteiten op verschillende locaties.

Duur van de audit
Het bezoek aan de locatie duurt 2 tot 3 uur. 

De doorlooptijd van de audit kan variëren, afhankelijk van het opleveren van het concept rapport door Josephine Milieu Advies, het opleveren van het plan van aanpak door de kliniek en het beoordelen en definitief maken van het audit rapport door Josephine Milieu Advies. 

Meestal is de ZKN keurmerk audit hierbij leidend.

Uitgangspunten
Om de audit zo volledig mogelijk uit te kunnen voeren is het volgende relevant: 

 • De kliniek heeft tenminste 3 recente begeleidingsbrieven voorhanden (papier, digitaal) van afgevoerde afvalstoffen of getransporteerde gevaarlijke (afval)stoffen; 
 • De kliniek kan op eenvoudige wijze alle verpakkingsmaterialen tonen tijdens de audit; 
 • Relevante ruimten in de kliniek zijn toegankelijk voor de auditor; 
 • Er is een contactpersoon aanwezig die de rondgang kan begeleiden en voldoende inhoudelijk bekend is. 

Vragen 

Tijdens en na de audit kunnen telefonisch en per mail vragen worden gesteld. 

Voor het begeleiden van het opstellen van een protocol wordt een aparte aanbieding gedaan. 

Investering
Een op maat gemaakte offerte kan worden aangevraagd per telefoon of mail. 

Resultaat
Een audit rapport met inleiding, werkwijzen, resultaten en conclusies, dat voldoet aan de ZKN keurmerk eisen. Per onderwerp ziet u waar wordt voldaan en waar nog actie nodig is. Het excel met bevindingen bevat zowel (kritische) tekortkomingen als een voorzet voor te nemen actie alsmede adviezen, en dient als format voor het plan van aanpak. Het definitieve rapport bevat de conclusie of het plan van aanpak in voldoende mate de (kritische) tekortkomingen wegnemen plus de periode tot de eerstvolgende audit. 

Mocht binnen uw kliniek het ADR niet relevant zijn, dan kan het oordeel door de veiligheidsadviseur ADR, na controle, worden vastgelegd in een document dat aan de ZKN auditor kan worden getoond. 

Bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen ADR

Aanleiding
De opleiding van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen dient te voldoen aan artikel 1.3.1-1.3.3. van het ADR. In deze artikelen zijn bepalingen opgenomen over het toepassingsgebied, de aard van de opleiding (algemene bewustmaking, functie specifieke opleiding, veiligheidsopleiding) en de documentatie van de gevolgde opleiding. 

De ZKN keurmerk eis is dat medewerkers met een bepaalde functie verplicht eenmaal per 2 jaar worden opgeleid door een veiligheidsadviseur ADR. Zij mogen binnen de kliniek andere medewerkers training volgens het train-de-trainer principe. 

Doelgroep
Voor alle medewerkers betrokken bij handelingen met gevaarlijke stoffen die over de weg worden vervoerd (verpakken, laden, rijden, ontvangst etc), werkzaam in klinieken die volgens het ZKN keurmerk werken en verplicht volgens het ZKN keurmerk eenmaal per 2 jaar dienen te worden getraind door een gecertificeerde veiligheidsadviseur ADR.  

Onderwerpen
De verplichte opleiding door een veiligheidsadviseur ADR omvat de volgende onderwerpen: 

 • Ontvangst gevaarlijke stoffen en eventuele lekkage
 • Specifiek ziekenhuis afval UN 3291 
 • Ontdoen van overige gevaarlijke (afval)stoffen, met inhoud of leeg ongereinigd
 • Transport diagnostisch materiaal (onder vrijstellingen zoals bijvoorbeeld vrijgesteld menselijk monster of andere vrijstellingen of onder UN 3373) 
 • Gebruikt medisch hulpmiddel of gebruikt medisch instrumentarium
 • Eigen transport: onder vrijstellingen zoals LQ of 1.000 punten tabel/1.1.3.6. of onder de uitgebreide eisen van het ADR
 • Opleiding van betrokken bij deze transporten
 • Vervoersdocumenten bij deze transporten (m.u.v. UN 3373 en gebruik medisch hulpmiddel/instrumentarium, waarvoor geen vervoersdocument nodig is). 
 • Incidenten en melden. 

Werkwijzen

Training op locatie kliniek

De bewustwordingstraining wordt georganiseerd door de kliniek op locatie. Josephine Milieu Advies geeft de training aan de hand van een powerpoint. De training wordt afgesloten met een toets met 10 vragen. Deelnemers ontvangen een certificaat bij voldoende goede antwoorden (tenminste een cijfer 6, waarbij voor elke vraag 1 punt kan worden verdiend). 

Training via elearning 

 • Het is mogelijk als medewerker een account aan te maken, de modules te kiezen en te betalen, en vanuit het account de modules te volgen, de toets te maken. Deelnemers ontvangen een certificaat bij voldoende goede antwoorden (tenminste een cijfer 6, waarbij voor elke vraag 1 punt kan worden verdiend). Het certificaat volgt dan vanzelf en is te downloaden uit uw account. Mocht de toets onvoldoende worden gemaakt, dan kan de module opnieuw worden gevolgd en de toets opnieuw worden gemaakt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 
 • Het is ook mogelijk als kliniek een offerte te vragen aan Josephine Milieu Advies, waarna Josephine Milieu Advies de accounts aanmaakt voor de medewerkers en hen de inlog toestuurt. De medewerkers volgen de modules, maken de toetsen en ontvangen bij voldoende score de certificaten in hun accounts.  De e-learning vindt u hier: E-learning

Locatie 

Training op locatie kliniek
De kliniek bepaalt waar de training wordt gegeven.

Training via elearning
De training kan op elke willekeurige plaats worden gevolgd via computer, ipad, telefoon. 

Vooropleiding
Er is geen verplichte vooropleiding vereist. 

Duur van de training 

Training op locatie van de kliniek
De training duurt circa 2 uur met eventueel 30 minuten uitloop voor het stellen van vragen. 

Training via elearning
De tijdsduur voor de module films varieert van 10 minuten tot 45 minuten.  

Docenten
De training gevaarlijke stoffen ADR wordt gegeven door een gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR. Ook de elearning modules zijn gemaakt door een gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR. 

Cursus materiaal
Training op maat via een offerte 

 • Powerpoint; 
 • Laptop, groot scherm; 
 • Toets; 
 • Protocol gevaarlijke stoffen ADR van de kliniek; 
 • De aanwezige verpakkingen bij de kliniek worden gebruikt als illustratie. 

 Training via elearning 

 • Computer, ipad, telefoon van de cursist; 
 • Filmpjes, toets via elearning modules. 

Vragen
Na het volgen van trainingen ADR is het mogelijk telefonisch en per mail vragen te stellen aan Josephine Milieu Advies. Er is ook de mogelijkheid tot bijwonen van een social media groep, zoals een JMA facebook groep.  

Investering

Training op maat via offerte 

De training wordt bij u op locatie gegeven. Er wordt een op maat gemaakte offerte gemaakt. 

Training via elearning modules 

De elearning training is modulair opgebouwd: 

 • Het verpakken van diagnostische monsters (infectieus materiaal) UN 3373 
 • Het verpakken van ziekenhuisafval (infectieuze afvalstoffen) UN 3291 
 • Het verpakken van gevaarlijk afval (m.u.v. UN 3291) 
 • Wat zijn gevaarlijke stoffen, ontvangst, beveiliging, incidenten en melden, eigen transport, gebruikt medisch hulpmiddel.
 • De investering bedraagt €30,- excl. 21% btw per module per persoon. Het is mogelijk als organisatie een op maat gemaakte offerte op te vragen bij Josephine Milieu Advies. 

Leerdoel en resultaat 

 • Het doel is om medewerkers bewust te maken van de risico’s, eigenschappen en gevaren van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt en hoe deze dienen te worden behandeld, zoals: lossen, laden, verpakken, versturen; 
 • Het resultaat moet zijn dat medewerkers zonder toezicht genoemde werkzaamheden kunnen uitvoeren waarbij verantwoord met gevaarlijke stoffen wordt omgegaan zonder schade te lopen voor mens en milieu; 
 • U leert gevaarlijke stoffen te herkennen; 
 • U weet op welke wijze verschillende soorten gevaarlijke stoffen te verpakken volgens het ADR; 
 • U bent op de hoogte van wanneer het ADR van toepassing is en wanneer niet; 
 • U kunt een vervoersdocument op de juiste wijze invullen; 
 • U weet om te gaan met calamiteiten met gevaarlijke stoffen over de weg en het melden aan IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport) 
 • U weet wat te doen bij ontvangst van een lekkende verpakking; 
 • U weet wat een veiligheidsinformatieblad is en u kunt hierin de gevaren en ADR gerelateerde informatie vinden; 
 • U kunt interne opleiding regelen en andere mensen instrueren; 
 • U bent bekend met de inhoud van het protocol gevaarlijke stoffen.