Aanvraag omgevingsvergunning milieu

Op basis van de voorgenomen activiteiten of wijziging in activiteiten wordt voor u het aanvraagformulier via Omgevingsloket samengesteld en gedownload. In het startoverleg met het bevoegd gezag wordt de mate van flexibiliteit, soorten onderzoeken, concept-ontwerpbeschikking en andere voor het proces belangrijke onderwerpen besproken. Na het uitzetten van onderzoeken en inventarisatie van benodigde gegevens  wordt het aanvraagformulier ingevuld en de concept vergunningaanvraag samengesteld. JMA voert in principe zelf geen onderzoeken uit, maar verzorgt voor u offertes van bureaus die de onderzoeken kunnen uitvoeren. Na opdrachtverstrekking door u als opdrachtgever wordt het onderzoek verricht en doet JMA een controle op de concept rapportage. De rapportages worden opgenomen in de conceptvergunningaanvraag.

De conceptvergunningaanvraag wordt na uw goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag. Na akkoord en of eventuele aanpassingen wordt de vergunningaanvraag formeel ingediend door de opdrachtgever (onder begeleleiding van JMA). JMA houdt voor u de procedure in de gaten en controleert de ontwerpbeschikking. We vragen ook aan het bevoegd gezag of het mogelijk is de concept ontwerpbeschikking in te zien en aan te vullen (informele traject).

Het resultaat waar naar toe wordt gewerkt is een bondige vergunning met vergunningvoorschriften waarvan alle voorschriften duidelijk zijn, geen “niet uitvoerbare vergunningvoorschriften” bevat en de grootst mogelijke flexibiliteit bevat zodat meldingen in de toekomst minimaal nodig zijn.